fbpx
 • Privacy Wetgeving

  Privacyverklaring Bart Moens

  Samenvatting

  Bart Moens gevestigd te Mandekensstraat 67, 9255 Buggenhout is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, o.a. via haar website www.bartmoens.be.

  Bart Moens verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:
  • Klantenbeheer (inclusief boekhouding & beheer van betwistingen); • Leveranciersbeheer;
  • Administratie van het personeel en de tussenpersonen;
  • Public Relations & Statistisch onderzoek;

  U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

  Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:
  • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
  • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases, zoals ons CRM-systeem, boekhoudingsprogramma en aanbieders van kantoor productiviteitsprogramma’s zoals mailproviders;
  • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Bart Moens optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de dienstverlening en andere organisaties waarmee Bart Moens werkt zoals afvalverwerkers;
  • Verwerkingsverantwoordelijken die optreden als onze professionele raadgevers, zoals advocaten;
  • Overheden, agentschappen en andere publieke rechtspersonen op grond van wettelijk verplichte doorgiften.

  1. Definities

  In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:
  1. Bart Moens: Bart Moens BVBA, met haar maatschappelijk zetel te Mandekensstraat 67, 9255 Buggenhout en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.673.239;
  2. Website: De website van Bart Moens, www.bartmoens.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Bart Moens.
  3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

  2. Verwerking persoonsgegevens

  Bart Moens hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens.

  Op de Verwerking van Uw Persoonsgegevens is Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing, naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

  Bart Moens treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de Verwerking.

  3. Welke Persoonsgegevens

  Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden Verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Bart Moens te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

  a) Website bezoekers
  Bart Moens kan o.a. via zijn Website de volgende Persoonsgegevens van website bezoekers Verwerken, door o.m. het gebruik van cookies en het contactformulier:
  • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
  • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres;
  • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

  b) Sollicitanten
  Bart Moens kan volgende Persoonsgegevens van (toekomstige) medewerkers Verwerken:
  • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
  • Beroepsactiviteiten;
  • Professionele ervaring;
  • Loopbaan;
  • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

  c) Klanten/Contactpersonen
  Bart Moens kan de volgende Persoonsgegevens van klanten en contactpersonen bij die klanten of leveranciers Verwerken:
  • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
  • Woningkenmerken, zoals volume van uw sceptische put;
  • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

  4. Voor welke doeleinden

  Bart Moens verzamelt Persoonsgegevens en Verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

  Klantenbeheer (inclusief boekhouding & beheer van betwistingen)
  • Uitvoering van de overeenkomst;
  • Wettelijke verplichting;(1)
  • Gerechtvaardigd belang;(2)
  • Toestemming ingeval van niet verplichte velden op de Website of formulieren.

  Leveranciersbeheer
  • Uitvoering van de overeenkomst;
  • Gerechtvaardigd belang;(3)
  • Toestemming ingeval van niet verplichte velden op de Website of formulieren.

  Administratie van het personeel en de tussenpersonen
  • Toestemming, door overmaken van de nodige informatie door de sollicitant;

  Public Relations & Statistisch onderzoek
  • Gerechtvaardigd belang(4).
  • Toestemming ingeval van niet verplichte velden op de Website of formulieren.

  Indien Bart Moens Persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Bart Moens voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

  Wanneer de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

  5. Doorgifte Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden alleen door Bart Moens Verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

  Binnen Bart Moens worden de Persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

  Bart Moens kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te Verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Bart Moens Persoonsgegevens Verwerken.

  Bart Moens kan de Persoonsgegevens doorgeven aan volgende (categorieën) ontvangers:
  • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
  • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases, zoals ons CRM-systeem, boekhoudingsprogramma en aanbieders van kantoor productiviteitsprogramma’s zoals mailproviders;
  • Verwerkingsverantwoordelijken die optreden als onze professionele raadgevers, zoals advocaten;
  • Overheden, agentschappen en andere publieke rechtspersonen op grond van wettelijk verplichte doorgiften.

  Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden Verwerkt, Bart Moens zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

  Bart Moens kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

  6. Duur van de bewaring van de gegevens

  De Persoonsgegevens worden door Bart Moens in ieder geval bewaard gedurende de duurtijd van de relevante overeenkomsten en voor een periode gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn daarna. Daarnaast worden gegevens steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

  7. Uw rechten

  U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen Verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot Bart Moens Mandekensstraat 67, 9255 Buggenhout of info@bartmoens.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart(5) of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

  Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

  U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde Verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”- link in deze communicatie.

  Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de Verwerking van Persoonsgegevens.

  8. Anonieme gegevens

  Het is Bart Moens toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Bart Moens niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

  9. Cookies

  Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

  10. Wijzigingen

  Bart Moens houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

  Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.

  11. Varia

  Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Bart Moens de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

  Het nalaten van Bart Moens om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

  12. Toepasselijk recht

  Elke betwisting of vordering met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Dendermonde (België).

  13. Contact

  Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Mandekensstraat 67, 9255 Buggenhout of via het e-mailadres info@bartmoens.be.

  Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

  (1) In België bestaat diverse wetgeving omtrent afhaling en vervoer van afval, in het bijzonder m.b.t. traceerbaarheid ervan; die in bepaalde gevallen de Verwerking van Persoonsgegevens vereist.
  (2) Ingeval van contactpersonen bij klanten beschikt Bart Moens niet over een overeenkomst met die persoon zelf, maar is het desalniettemin in het belang van Bart Moens contact te kunnen hebben met haar klanten.
  (3) Ingeval van contactpersonen bij leveranciers beschikt Bart Moens niet over een overeenkomst met die persoon zelf, maar is het desalniettemin in het belang van Bart Moens contact te kunnen hebben met haar leveranciers.
  (4) Het is in het belang van Bart Moens om de werking van haar Website te kunnen evalueren en ondersteunen door de Verwerking van gegevens van haar bezoekers. • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Bart Moens optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de dienstverlening en andere organisaties waarmee Bart Moens werkt zoals afvalverwerkers;
  (5) Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.